Tekijäfoorumi vaatii työttömyysturvalain uudistamista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi. Jatkossa laista poistetaan ryhmä “omassa työssä työllistyvät”. Kaikki ansiotuloa saavat henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa tai palkansaajiin rinnastettavia yrittäjiä olisivat lakiesityksen mukaan jatkossa yrittäjiä. Tämä merkitsee, että pienten toimeksiantojen vastaanottaminen enää ole kannattavaa.

Tekijäfoorumi katsoo, että on myönteistä, että itsensätyöllistävien asemaa pyritään parantamaan. Jos hallituksen esitys menee läpi tässä muodossa, siitä seuraa kuitenkin hankaluuksia ja turvan heikennyksiä niille satunnaisia keikkatöitä vastaanottaville freelancereille ja työttömille, joilla ei ole yritystä. Jatkossa laskutuksella tehtävät vähäisetkin keikat johtaisivat siihen, että työn vastaanottaja tulkitaan automaattisesti yrittäjäksi. Aiemmin rajana on ollut se, että palkkiopohjaisen työn määrä on niin suurta, että tekijän on otettava itselleen YEL-vakuutus. Nyt viittaus YEL-vakuutukseen on poistumassa laista. Toisaalta laki myös selventää tilannetta. Esimerkiksi omassa työssään työllistyvä, mutta käytännössä tuloton taiteilija ei ole pystynyt vakuuttamaan itseään palkansaajakassassa eikä yrittäjäkassassa, vaan on tippunut pahimmillaan kaiken turvan ulkopuolelle.

Tekijäfoorumi on 28 suoraan tekijää ja taiteilijaa edustavan ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä. Järjestöissä on jäseninä yhteensä noin 50 000 henkilöä. Myös Kuvittajat on Tekijäfoorumin jäsen.

Tekijäfoorumin lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Asia: Tekijäfoorumin lausunto hallituksen esityksestä (HE 94/2015) eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta.
Tekijäfoorumi on 28 suoraan tekijää ja taiteilijaa edustavan ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä. Järjestöissä on jäseninä yhteensä noin 50 000 henkilöä. Haluamme lausunnossamme tuoda esille seuraavaa:
• Tekijäfoorumi pitää myönteisenä hallituksen esityksen tavoitetta parantaa itsensä työllistäjien ja yrittäjien asemaa ja mahdollisuuksia uusien töiden etsimiseen ja vastaanottamiseen. Esityksellä ei tulla onnistumaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa, päinvastoin. Tekijäfoorumi haluaa torjua hallituksen esityksen mukaisia muutoksia, jotka entisestään vaikeuttavat itsensä työllistämistä ja työttömyysturvan saamista. Tällaisia muutoksia ei voida pitää perusteltuina nykyisillä työmarkkinoilla, joilla itsensä työllistäjät ovat kasvava joukko.
• Työnantajat luovilla aloilla pyrkivät välttämään työnantajalle kuuluvia velvoitteita. Tästä syystä työmarkkinat ovat kehittyneet siten, että luovilla aloilla työskentelevien toimeentulo muodostuu erilaisista lyhyistä toimeksiantosuhteista, joissa korvaus perustuu laskutukseen tai sosiaaliturvaa kerryttämättömiin työkorvauksiin.
• Hallituksen esityksen mukaan yrittäjiä olisivat jatkossa kaikki muut ansiotuloa saavat henkilöt paitsi työsuhteiset palkansaajat ja palkansaajiin rinnastettavat yrittäjät. Tämä merkitsee, että pienten toimeksiantojen vastaanottaminen enää ole kannattavaa. Näiltä osin viittaamme Tekijäfoorumin jäsenjärjestöjen lausuntoihin.
• Työttömyysturvalaki vaatisi uudistuksen, joka ottaisi nykyistä paremmin huomioon työn uudet muodot ja sen tosiasian, että sama henkilö voi olla samanaikaisesti työtön työnhakija, toimeksianto- ja työsuhteessa. Sivutoiminen yrittäjyys tulisi määritellä siten, että lyhyissä pätkissä työnsä keräävät freelancerit voivat olla sivutoimisia yrittäjiä myös ollessaan työttömänä työnhakijana. Nykyinen sivutoimisuuden ja päätoimisuuden tulkinta on johtanut sekavaan ja epävarmaan tulkintakäytäntöön.
• Sosiaaliturvaa tulisi kehittää jatkossa siihen suuntaan, että se kannustaisi ottamaan vastaan kaikenlaiset työt maksutavasta ja työn kestosta riippumatta.

Helsingissä 1.12.2015
Kunnioittavasti Tekijäfoorumin puolesta
Tekijäfoorumin työvaliokunta