Tekijäfoorumi: DSM-direktiivi edellyttää huomattavia parannuksia tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaan

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi, jonka jäsenjärjestö myös Kuvittajat ry on, korostaa implementointivaiheessa olevan DSM-direktiivin (EU:n tekijänoikeusdirektiivi 2019/790) tärkeyttä tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Direktiivin 3 luvun artikloiden 18–23 tarkoituksena on parantaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käydyissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että luovan alan tekijöillä ja tekijänoikeuden käyttäjillä on näkemyseroja siitä, kuinka 3 luvun artiklat tulisi implementoida kansalliseen lainsäädäntöön. Tekijäfoorumi on huolissaan siitä, että direktiivin tarkoitus tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman parantamisesta ei ole toteutumassa direktiivin edellyttämällä tavalla. Tueksi tarvitaan poliittista tahtoa.

Kirjoitusaika: 6.4.2020

Luovan alan tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin Tekijäfoorumi korostaa implementointivaiheessa olevan EU:n tekijänoikeusdirektiivin 2019/790 eli DSM-direktiivin tärkeyttä tekijöille ja esiintyville taiteilijoille. Direktiivi on laaja kokonaisuus, ja julkisuudessa keskustelu on koskenut lähinnä tiettyjä direktiivin artikloita.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet direktiivin 3 luvun artiklat 18–23, joiden tarkoituksena on parantaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa.

Suomessa 3 luvun osalta on käyty neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla, Tekijäfoorumin ja Tekijänoikeuden käyttäjien neuvottelukunnan kesken. Konsensuksen löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Tekijäfoorumi on käytyjen keskustelujen jälkeen huolissaan siitä, että direktiivin tarkoitus tekijöiden aseman parantamisesta ei ole toteutumassa kotimaisessa implementoinnissa. Tueksi tarvitaan poliittista tahtoa.

Tekijät ja esiintyvät taiteilijat ovat usein heikommassa neuvotteluasemassa sopimuksia tehdessään. Tämä tuli esiin jo vuonna 2014 tekijänoikeuslakia muutettaessa. Muutoslain esitöissä (HE 181/2014, s. 46) todetaan, että ”lausuntojen pohjalta muutettu esitys antaa mahdollisuuden tekijänoikeusalalla tapahtuvaan neuvottelukulttuurin muutokseen, jota opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa”. Lisäksi esityksessä todetaan seuraavaa: ”laajemmat nykyistä oikeustilaa muuttavat säännökset tulisivat harkittaviksi, jos nyt ehdotettavat säännökset eivät tuo toivottua muutosta”.

Eri taiteenalojen korvauskäytännöt on nostettu esiin myös vuoden 2019 hallitusohjelmakirjauksessa. Kirjauksen mukaan ”minimikorvausten määrittelemistä eri taiteenaloilla korvauskäytäntöjen yhtenäistämiseksi selvitetään”.

Tilanne luovilla aloilla ei ole vuoden 2014 jälkeen parantunut, vaan tekijöiden ja esittävien taitelijoiden heikompaa neuvotteluasemaa käytetään edelleen hyväksi. Nyt on tärkeää toteuttaa myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan kirjatut lupaukset.

Tekijäfoorumin ehdotukset 18–23 artikloiden implementoimiseksi ovat seuraavat:

 

18 artikla
Asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen periaate

 • Artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tekijät ja esittävät taiteilijat lisensoivat tai siirtävät yksinoikeutensa teostensa tai muun suojatun aineistonsa hyödyntämiseen, heillä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus.
 • Direktiivi edellyttää, että kaikki tekijät ja esittävät taitelijat ovat samanarvoisessa asemassa asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen suhteen. Direktiivin 73. johdantolauseen mukaan kertakorvaus voi olla oikeasuhtainen korvaus, mutta tämä ei saisi olla pääsääntö.
 • Suomen tekijänoikeuslaki ei tällä hetkellä takaa tekijöille ja esittäville taiteilijoille asianmukaista ja oikeasuhteista korvausta, joten artiklan velvoite ei toteudu.

 • Tekijät ja esittävät taitelijat toimivat alakohtaisesti erilaisissa asemissa: luovilla aloilla on sekä työsuhteisia että itsensätyöllistäjiä. Joillain aloilla korvauksen pääsääntönä ovat kertakorvaukset, joillain rojaltit.

 • Euroopan neuvoston ministerikomitea linjasi joulukuussa 2018, että eurooppalainen kilpailuoikeus ei ole esteenä kollektiiviselle sopimiselle itsensätyöllistäjien osalta.

 • Ehdotus: Asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen periaate toteutetaan käytännössä kollektiivisopimuksilla. Maksettu korvaus on lähtökohtaisesti asianmukainen ja oikeasuhteinen, jos se on vähintään kollektiivisopimuksen mukainen. Vahvistetaan, että kollektiivinen sopiminen koskee myös itsensätyöllistäjiä.

   

  19 artikla

Avoimuusvelvoite

 • Artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tekijät ja esittävät taiteilijat saavat säännöllisesti ajantasaisia, merkityksellisiä ja kattavia tietoja teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä.

 • Tällä hetkellä Suomen tekijänoikeuslaki ei sisällä pakottavaa sääntelyä avoimuudesta.

 • Monilla aloilla tekijät saavat puutteellisesti tai eivät ollenkaan tietoja teostensa hyödyntämisestä. Tietojen saanti on olennainen edellytys sille, että tekijät ja esittävät taiteilijat voivat arvioida korvauksen kohtuullisuutta ja käyttää 20 artiklan mukaista sopimuksen kohtuullistamismekanismia.

 • Ehdotus: Avoimuusvelvoite kirjataan pakottavassa muodossa tekijänoikeuslakiin. Avoimuusvelvoitteen tulee olla kattava, joten ei tule säätää mahdollisuudesta poiketa avoimuusvelvoitteesta hallinnollisen taakan tai tekijän/esittävän taitelijan panostuksen vähäisyyden perusteella. Alakohtaiset erityispiirteet voidaan ottaa parhaiten huomioon kollektiivisopimuksin.

   

  20–21 artiklat

  Sopimuksen kohtuullistamismekanismi

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely

 • 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tekijöillä ja esittävillä taiteilijoilla tai heidän edustajillaan on oikeus vaatia asianmukainen ja sopiva lisäkorvaus, kun alun perin sovittu korvaus osoittautuu suhteettoman pieneksi verrattuna kaikkiin teosten tai esitysten hyödyntämisestä myöhemmin syntyneisiin merkityksellisiin tuloihin.

 • 21 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä, että riidat, jotka koskevat 19 artiklan mukaista avoimuusvelvoitetta ja 20 artiklan mukaista sopimuksen kohtuullistamismekanismia, voidaan saattaa ratkaistaviksi vapaaehtoisessa, vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä.

 • Tekijänoikeuslain 29 § ei toteuta 20 artiklan edellyttämää sopimuksen kohtuullistamismekanismia – 78. johdantolauseen mukaan artiklan velvoitteessa on kyse sellaisesta korvauksen sovittelusta, joka tapahtuu ennen tuomioistuinkäsittelyä.

 • Mahdollisuus viedä riita välimiesoikeuden ratkaistavaksi ei toteuta vaihtoehtoista riitojenratkaisumenettelyä koskevaa 21 artiklan vaatimusta – artikla 21 edellyttää helppoa, halpaa ja matalan kynnyksen riitojenratkaisumenettelyä, johon tekijät, esittävät taiteilijat tai heidän puolestaan toimivat ovat halukkaita saattamaan riidat.

 • Ehdotus: Perustetaan suositusluonteisia lausuntoja antava OKM:n alainen elin. Sopimuksen kohtuullistamista koskeva sovittelu (artikla 20) tapahtuisi lautakunnan puheenjohtajan johdolla. Jos sovittelu ei tuota tulosta, riita siirtyisi lautakunnan käsiteltäväksi (artikla 21). Alojen erityispiirteet voidaan huomioida lautakunnan ratkaisukokoonpanoissa, joissa tulisi olla mukana alan asiantuntemusta (osapuolia edustavat tahot + riippumaton asiantuntija).

22 artikla

Peruuttamisoikeus

 • Artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tekijä tai esittävä taiteilija on lisensoinut tai siirtänyt teosta tai muuta suojattua aineistoa koskevat oikeutensa yksinomaisesti, tekijä tai esittävä taiteilija voi peruuttaa lisenssin tai oikeuksien siirron kokonaan tai osittain, jos tätä teosta tai muuta suojattua aineistoa ei hyödynnetä.
 • Digitaalisessa maailmassa oikeuksia on helppo ”hyödyntää” ainakin näennäisesti – oikeuksien hyödyntämiseen pitäisi liittyä aktiivisuusvelvollisuus.
 • Ehdotus: Tekijänoikeuslakiin tulee kirjata vaatimus teoksen hyödyntämisestä mahdollisimman tehokkaasti. Jos oikeuksien luovutuksensaaja ei käytä oikeuksia tehokkaalla tavalla, tekijällä tulee olla oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan. Alakohtaiset erityispiirteet teosten hyödyntämisessä voidaan parhaiten ottaa huomioon mahdollisimman laajalla kollektiivisopimisella.

23 artikla
Yhteiset säännökset

 • Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimusmääräykset, joilla estetään 19, 20 ja 21 artiklan
  noudattaminen, ovat täytäntöönpanokelvottomia tekijöihin ja esittäviin taiteilijoihin nähden.
 • Ehdotus: Jotta direktiivin tarkoitus toteutuu, pitää myös artiklojen 18 ja 22 perusteella tehtävien lainsäädäntömuutosten olla nk. pakottavaa oikeutta.

 

TEKIJÄFOORUMI

on vuonna 2010 perustettu luovan alan tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tieteentekijöitä edustavien järjestöjen yhteistyöelin. Perustamisasiakirjan mukaan Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa, järjestöjen keskinäisen tiedonkulun parantaminen, mahdollisen yhteisen materiaalin tuottaminen, yhteisten kannanottojen valmistaminen sekä yhteisten tapahtumien järjestäminen. Tekijäfoorumi kokoaa yhteen alan järjestöjen toimet tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuksien puolustamiseksi. Foorumin tarkoituksena ei ole korvata mitään olemassa olevia yhteistyöelimiä, tai siirtää järjestöjen tekijänoikeustyötä niiden ulkopuolelle. Tekijäfoorumin tarkoituksena on täydentää em. työtä ja tarjota järjestöille luonteva tapa keskustella tekijänoikeuskysymyksistä. Tekijäfoorumi ennakoi ja seuraa alan tapahtumia ja reagoi niihin, kun siihen löytyy yhteinen tarve.

 

JÄSENJÄRJESTÖT:

Animaatioklinikka – Suomen animaationtekijät ry Finlands svenska författareförening rf
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf Freelance Ohjelmatyöntekijät FOT ry

Grafia ry
Kuvittajat ry
Sarjakuvantekijät ry
Suomen arvostelijain liitto ry
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Journalistiliitto ry
Suomen Journalistiliitto ry – Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry
Suomen Journalistiliitto ry – Suomen freelancer-journalistit SFJ
Suomen Journalistiliitto ry – Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL
Suomen Journalistiliitto ry – Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL – freelance-ammattiosasto FAO Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen Musiikintekijät ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Nuorisokirjailijat ry
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry
Suomen Näyttelijäliitto ry
Suomen Radio- ja TV-selostajat ry
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura
Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto FINNFOTO ry
TeMe – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
TeMe – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry – Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

Lakimies Satu Lundelin, Suomen tietokirjailijat ry

satu.lundelin@suomentietokirjailijat.fi, 050 304 7044

Lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen, Suomen Muusikkojen liitto ry

lottaliina.pokkinen@muusikkojenliitto.fi, 040 861 3231

Arkisto

2021
Kesäkuu

Ihanaa juhannusta ja kaunista kesää

Kuvittajien projektiapurahat 2021

Toukokuu

Kuvitusta ja kestävää arvoa kuntiin

Hiljaista voimaa – Vuoden kuvittaja 2021 on Pauliina Mäkelä 

Kuvittajien vuosi 2020

Postimerkkikilpailun voittajat on valittu

Huhtikuu

Haku auki: Ennätysmäärä projektiapurahaa jaossa / A record amount of project grants available

Helmikuu

Tukea yksinyrittäjille — puolelle kuvittajista vuosi 2020 oli vaikea

Alkukevään ylimääräinen jäsenhaku

Postimerkkien suunnittelukilpailu onnittelut-teemalla

2020
Joulukuu

Juliana Hyrri on Muumimuseon taiteilijaresidenssin ensimmäinen taiteilija

Marraskuu

Kuvittajien kuluapurahat 2020

Kuvittajien projektiapurahat 2020

Valtionpalkinnot Marika Maijalalle ja Etana Editions -kustantamolle

Lokakuu

Asta Boman-Björkell on Kuvittajat ry:n uusi toiminnanjohtaja

Avoin haku: Kuvittajien uusi residenssi yhteistyössä Muumimuseon kanssa

Kuvittajien projektiapurahat haussa lokakuussa

Maija Hurme on Kuvittajien uusi puheenjohtaja

Syyskuu

Ehdokkaat Kuvittajien hallitukseen

Avoin työpaikka: Kuvittajat ry:n toiminnanjohtaja

Galleria Kuvituksen Open Call 2021 on nyt auki!

Kuvittajien toiminta-apuraha 2020 on haussa syyskuun loppuun saakka

Kesäkuu

Kuvitus esillä laajasti Mikkelin taidemuseossa

Hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Toukokuu

Harjoittelijaksi Galleria Kuvitukseen?

Avoin haku: Kuvittajien uusi residenssi Kemiönsaaressa

Aliina Kauranne on Vuoden kuvittaja 2020

Mikkelin 12. kuvitustriennaleen osallistuvat kuvittajat

Järjestöjen kannanotto Lapinlahden puolesta

Huhtikuu

Verkkokoulutusta kuvittajille keväällä 2020

Kuvittajien kriisiapurahan sai 106 hakijaa

Lisk Fengin mestarikurssi verkossa

Uusi tekijänoikeuspäivä ©-DAY 25.4.

Allekirjoita adressi, jotta tekijän työttömyysturvaa ei leikattaisi tekijänoikeustulojen vuoksi

Kuvittajat koronaepidemian aikana

Tekijäfoorumi: DSM-direktiivi edellyttää huomattavia parannuksia tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaan

Maaliskuu

Haussa nyt: Kuvittajien kriisiapuraha

Galleria Kuvitus podcast alkaa

Toimisto ja galleria on suljettu, palvelu jatkuu etänä

Tammikuu

New Co-operation with Joseph Binder Award

2019
Joulukuu

Rauhallista joulunaikaa, nähdään tammikuussa!

Mikkelin 12. kuvitustriennalen kilpailukutsu

Marraskuu

Syyskokous valitsi uudet hallituksen jäsenet ja nimitti kunniajäseniä

Kuvittajien toiminta-apurahat 2019

Ehdokkaat Kuvittajat ry:n hallitukseen 2020-2021

Syyskuu

Galleria Kuvituksen näyttelyhaku 2020 avoinna 16.9.-20.10.2019.

Haku alkanut: Ateenan residenssihuoneisto kuvittajille

Elokuu

Matti Pikkujämsän palkintonäyttely 8.9.-27.10.2019

Kesäkuu

Hyvää kesää! Happy Summer Holidays!

Toukokuu

Matti Pikkujämsä is the first Illustrator of The Year

Vuoden Kuvittaja 2019 on Matti Pikkujämsä

Sinisyyttä heijastaen – Tältä näyttää Suomen lippu -postimerkin suunnittelukilpailun voittajatyö

Huhtikuu

Tulossa: Vuoden Kuvittaja 2019

Kuvittajien projektiapurahat 2019

Kuvittajat ry:n tavoitteet tulevan hallituksen ohjelmaan

Maaliskuu

Projektiapurahojen 2019 haku on auki

Postimerkkikilpailu: Suomen lippu

2018
Joulukuu

Joulun aukioloajat ja tapahtumakalenteri 2019

Marraskuu

Kuvittajat ry:n toiminta-apurahat 2018

Kuvittajat ry:n uusi puheenjohtaja on Jani Ikonen

Ehdokkaat Kuvittajat ry:n hallitukseen 2019-2020

Syyskuu

Lista näyttelytiloista kuvittajille

Elokuu

Galleria Kuvituksen näyttelyhaku 2019

Kesäkuu

Toimisto ja galleria lomailevat heinäkuussa

Huhtikuu

Myönnetyt projektiapurahat 2018

Maaliskuu

Kuvittajien projektiapurahat ovat haussa

Helmikuu

Kuvittajat ry avaa uuden gallerian Helsingissä 1.2.2018

2017
Joulukuu

Näyttelyohjelmisto 2018

Kuvittajien uusi koti

Kuvittajat ry:n strategia 2018-2022

Kuvittajat ry jakoi 80 000 euroa toiminta-apurahoina

Marraskuu

Etsimme jäsensihteeriä

Lokakuu

Kuvittajat ry jakoi 80 000 euroa juhlavuosiapurahoina

Kuvittajamatrikkeli 2017 on julkaistu Helsingin Kirjamessuilla

Elokuu

Kuvittajat ry:n juhlavuosiapuraha

Kesäkuu

Mikkelin 11. kuvitustriennalen palkinnot

Toukokuu

Kuvittajat ry:n kunniajäsenet 2017

Myönnetyt projektiapurahat 2017

Kasper Strömman: Näkyvyyden joutsenmerkki

Huhtikuu

Näkyvyys-galleria ottaa kantaa ilmaistyöhön

Tiedote: Kopiostolle valtuutuksen antaneille tekijöille

Sofia Pusan Joutsen voitti Helsingin Kirjamessujen kampanjakuvakisan

Share: