Hyvät käytännöt kustannussopimuksissa

Mitä kustannussopimukseen tulisi kirjata ja mistä neuvoteltaessa keskustella? Tutustu Kuvittajat ry:n ja Suomen Kustannusyhdistyksen yhdessä laatimiin hyviin käytäntöihin.

Hyvät käytännöt -listausten ja muistilistojen tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kuvittajan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa.

Kuvittaja voi toimia toimeksiantosuhteessa tai olla tekijänä koko teoksessa, jolloin palkkio on tyypillisesti rojaltiperusteinen. Näille kahdelle eri mallille on luotu omat hyvät käytäntönsä.

Kuvittaja tekijänä koko teoksessa:
Rojaltiperusteinen malli

1. Kustannussopimuksen osapuolet, kuvittaja ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.

2. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.

3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat. Sopimuksessa olevat väljät ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika”, käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.

4. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä tarkoitetaan, ja kirjataan mahdolliset täsmennykset.

5. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten aikataulumuutoksista.

6. Palkkioita koskeva kirjallinen tilitys on selkeä, sisältäen ainakin tekijänpalkkion, myyntimäärät eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleet. Tilitykseen annetaan tarvittaessa lisäselvitystä.

7. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.

8. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen kattamia julkaisumuotoja. Kuvitusten mahdollisesta uudelleenkäytöstä ja käytöstä muissa käyttökohteissa sovitaan erikseen.

9. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Muistilista neuvottelussa keskusteltaviksi asioiksi

1. Mainitaan nimeltä teos, jota sopimus koskee.

2. Määritellään sopimuksen osapuolet, kustantaja ja kuvittaja.

3. Mainitaan, että kuvittajalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen kuvitettuun teokseen tai teoksiin / sen teoksen kuvituksiin, josta sopimusta ollaan solmimassa.

4. Määritellään luovutettavat oikeudet eli luetellaan, mitä julkaisuoikeuksia kuvittaja sopimuksella luovuttaa kustantajalle. Ne voivat olla:

• Oikeus julkaista teos painettuna laitoksena: kirjana, taskukirjana, tarvepainatettuna

laitoksena (Print-on-demand)

• Oikeus julkaista teos: sähkökirjana, äänikirjana

• Oikeus teoksen ulkomaan oikeuksien myyntiin.

• Samalla tai erillisellä sopimuksella voidaan sopia oikeuksista kuvitusten pohjalta

tuotettaviin muihin kuin kirjallisuustuotteisiin, esim. julisteet, postikortit, muistikirjat, värityskirjat, pelit, animaatio tai muu tuote- tai audiovisuaalinen käyttö.

5. Sovitaan kilpailukiellosta.

6. Sovitaan kuvakäsikirjoituksen, ensimmäisen luonnoksen ja valmiin teoksen luovutusajankohdat sekä korjauskierrosten aikataulut.

7. Sovitaan tekijänpalkkiosta:

• Palkkion suuruus, tekijänpalkkion tulee olla kohtuullinen korvaus kuvittajan työstä.

• Tilitysvelvollisuus/ tekijänpalkkion maksuaikataulu.

• Taattu ennakko ja taatun ennakon maksuaikataulu.

• Mainitaan tekijän oikeus selvittää tilityksen oikeellisuus eli tekijän tarkastusoikeus.

8. Sovitaan kuvittajalta mahdollisesti tilattavista teoksen kansikuvituksista, kansisuunnittelusta ja kirjan muotoilusta.

9. Keskustellaan siitä, jäävätkö originaalit poikkeuksellisesti kustantajan säilytettäväksi.

10. Keskustellaan siitä, onko estettä sille, että kuvittaja käyttää kuvituksia työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan ja kilpailuissa.

11. Sovitaan kuvittajan saamat vapaakappaleet eri julkaisumuodoista.

12. Määritellään kustantajan

• oikeudet, joita voivat olla:

• myynninedistämiskappaleet

• ulkoasusta ja kannesta päättäminen

• teoksen nimi

• markkinoinnista päättäminen

• hinnoittelu, mm. alennus- / halpamyynti

• jäännöserän makulointi

• ja velvollisuudet, joita voivat olla:

• kustannustoimittaminen

• teoksen markkinointi.

13. Sovitaan siitä, missä tilanteessa tekijä voi saada oikeudet palautettua itselleen.

14. Määritellään, miten erimielisyydet sovitellaan, esimerkiksi neuvottelemalla ja sen jälkeen oikeudessa.

15. Päiväys ja allekirjoitukset.

Kuvittaja toimeksiannon saajana: Kertakorvausmalli

1. Toimeksiantosopimuksen osapuolet, kuvittaja ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.

2. Sopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.

3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki

sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat. Sopimuksessa olevat väljät

ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika”, käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.

4. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä

tarkoitetaan, ja kirjataan mahdolliset täsmennykset. Täsmennyksiä voivat olla esimerkiksi

samanlaisten tai samankaltaisten hahmojen tai muiden kuvaelementtien käyttö.

5. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten

aikataulumuutoksista.

6. Sovitaan kertakorvauksen määrästä ja maksuaikataulusta. Keskustellaan myös korvauksesta

uusista painoksista. Jos toimeksiannossa noudatetaan rojaltiperusteista palkkiomallia, kts

Hyvät käytännöt A, kohta 6.

7. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat

toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.

8. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen

kattamia julkaisumuotoja. Kuvitusten mahdollisesta uudelleenkäytöstä ja käytöstä muissa

käyttökohteissa sovitaan erikseen.

9. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Muistilista neuvottelussa keskusteltaviksi asioiksi

1. Mainitaan nimeltä teos ja käyttötarkoitus, jota sopimus koskee.

2. Määritellään sopimuksen osapuolet, kustantaja ja kuvittaja.

3. Mainitaan, että kuvittajalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen kuvitettuun teokseen tai teoksiin / sen teoksen kuvituksiin, josta sopimusta ollaan solmimassa.

4. Määritellään luovutettavat oikeudet eli luetellaan, mitä julkaisuoikeuksia kuvittaja sopimuksella luovuttaa kustantajalle. Ne voivat olla:

• Oikeus julkaista teos painettuna laitoksena: kirjana, taskukirjana, tarvepainatettuna laitoksena (Print-on-demand)

• Oikeus julkaista teos: sähkökirjana, äänikirjana

• Oikeus teoksen ulkomaan oikeuksien myyntiin

• Samalla tai erillisellä sopimuksella voidaan sopia oikeuksista kuvitusten pohjalta tuotettaviin muihin kuin kirjallisuustuotteisiin, esim. julisteet, postikortit, muistikirjat, värityskirjat, pelit, animaatio tai muu tuote- tai audiovisuaalinen käyttö

5. Sovitaan teoksen teksti- ja kuvakerronnan lomittumisesta ja taitosta.

6. Keskustellaan, miten kuvittajan nimi näkyy teoksessa ja teoksen yhteydessä.

7. Sovitaan kilpailukiellosta.

8. Sovitaan kuvakäsikirjoituksen, ensimmäisen luonnoksen ja valmiin teoksen luovutusajankohdat sekä korjauskierrosten aikataulut.

9. Sovitaan palkkion maksuaikataulu ja suuruus, jonka tulee olla kohtuullinen korvaus kuvittajan työstä. Rojaltiperusteisessa mallissa kts Hyvät käytännöt A, kohta 6.

10. Keskustellaan siitä, halutaanko antaa poikkeuksellisesti kustantajalle joitain muunteluoikeuksia.

11. Sovitaan kuvittajalta mahdollisesti tilattavista teoksen kansikuvituksista ja kansisuunnittelusta ja kirjan muotoilusta.

12. Keskustellaan siitä, jäävätkö originaalit poikkeuksellisesti kustantajan säilytettäväksi.

13. Keskustellaan siitä, onko estettä sille, että kuvittaja käyttää kuvituksia työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan ja kilpailuissa.

14. Sovitaan kuvittajan mahdollisesti saamat vapaakappaleet eri julkaisumuodoista.

15. Keskustellaan siitä, tulisiko sopia joistain erityisistä kustantajan oikeuksista ja velvollisuuksista vrt Hyvät käytännöt A, Muistilista kohta 12.

16. Sovitaan siitä, missä tilanteessa tekijä voi saada oikeudet palautettua itselleen.

17. Määritellään, miten erimielisyydet sovitellaan, esimerkiksi neuvottelemalla ja sen jälkeen oikeudessa.

18. Päiväys ja allekirjoitukset.

Ladattavat materiaalit:

Hyvät käytännöt ja muistilistat (PDF)

Liite: Ohjeellinen taulukko rojalti-tilityksistä (linkki Suomen Kustannusyhdistyksen verkkosivuille)

Sopimusmallit

Lataa sopimusmallit avuksesi kuvitustoimeksiannon ehdoista sopimiseen. 

Apua ja tukea sopimusneuvotteluihin

Kuvittajat ry tarjoaa lakineuvonnan lisäksi tukea sopimusneuvotteluihin, hinnoitteluun sekä asiakassuhteiden hankintaan ja ylläpitoon.

5.9.2023
/

Ilmiöt

Kuvakirja 2.0.

1.9.2022
/

Ulkomaiden vieraat

Beatrice Alemagna ‒ Tarinoiden vapaus

1.3.2022
/

Ilmiöt

Luonnon kuvittajat