Kollektiivinen sopiminen tekijänoikeuslain asianmukaisen korvauksen määrittämisen tavaksi

Tekijäfoorum, tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, on täydentänyt tekijänoikeuslain uudistusta koskevaa lausuntoaan. Tekijäfoorumin mukaan kollektiivinen sopiminen tulee mainita tekijänoikeuslain tulevassa 28 a §:ssä tapana määrittää asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus.

28.10.2022

Tekijäfoorum, tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, on täydentänyt tekijänoikeuslain uudistusta koskevaa lausuntoaan. Tekijäfoorumin mukaan kollektiivinen sopiminen tulee mainita tekijänoikeuslain tulevassa 28 a §:ssä tapana määrittää asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Tekijöiden heikon neuvotteluaseman parantaminen vaatii tuekseen ohjausta ja kannustusta kollektiiviseen sopimiseen.

Teksti: Kuvittajat ry

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Tekijäfoorumin lausunto hallituksen esityksestä 43/2022

Täydennys aikaisempaan 18.5.2022 lausuntoon

Tekijäfoorum on lausunnossaan katsonut, että kollektiivinen sopiminen tulee mainita tekijänoikeuslain tulevassa 28 a §:ssä tapana määrittää asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus. Tekijöiden heikon neuvotteluaseman parantaminen vaatii tuekseen ohjausta ja kannustusta kollektiiviseen sopimiseen. Tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on, että kansallisessa lainsäädännössä vahvistetaan ne mekanismit, joilla tekijöiden asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus voidaan taata. Tämän takia kollektiivinen sopiminen tulee mainita perustelujen lisäksi myös lakitekstissä siten, että korvaus on asianmukainen ja oikeasuhteinen, jos se on vähintään alalla yhteisesti laaditun suosituksen tai kollektiivisopimuksen mukainen.

Euroopan komissio on 29.9.2022 hyväksynyt suuntaviivat (2022/C 374/02), joiden mukaan myös yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä. Komission suuntaviivat unionin kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työoloja koskeviin työehtosopimuksiin koskevat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat komission mukaisesti riippuvaisia toimeksiantajasta, joiden työskentely rinnastuu palkansaajaan tai jotka muutoin ovat heikommassa asemassa toimeksiantajaansa nähden. Useat tekijät ja taiteilijat ovat tällaisia yksinyrittäjiä.

Suuntaviivojen kohdissa 37–39 on nimenomaisesti otettu kantaa toimeksiantajiaan heikommassa asemassa olevien tekijöiden ja taiteilijoiden mahdollisuuksiin neuvotella kollektiivisesti myös tekijänoikeuksista. Suuntaviivoissa tunnustetaan oikeus nojautua työehtosopimuksiin neuvotteluissa vallitsevan epätasapainon korjaamiseksi. Suuntaviivojen kohdan 38 mukaan tästä esimerkkinä on tekijänoikeusdirektiivissä (EU) 2019/790 vahvistettu periaate, jonka mukaan tekijöillä ja esittävillä taitelijoilla on oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhteiseen korvaukseen, kun he lisensoivat tai siirtävät yksinoikeutensa tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teostensa ja muun aineistonsa hyödyntämiseen. Tekijät ja esittävät taiteilijat ovat yleensä heikommassa sopimusasemassa kuin heidän vastapuolensa, ja direktiivissä (EU) 2019/790 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa heidän sopimusasemaansa, jotta heille varmistetaan sopiva korvaus heidän teostensa hyödyntämistä koskevissa sopimuksissa.

Direktiivissä (EU) 2019/790 annetaan jäsenvaltioille joustavuutta panna edellä mainittu periaate täytäntöön erilaisilla mekanismeilla (mukaan lukien työehtosopimusneuvotteluilla), kunhan ne ovat unionin lainsäädännön mukaisia. Komissio ei puutu yksinyrittäjinä toimivien tekijöiden tai esittävien taiteilijoiden vastapuoltensa kanssa tekemiin työehtosopimuksiin, jotka perustuvat kyseisen direktiivin nojalla hyväksyttyihin kansallisiin toimenpiteisiin. Suuntaviivoissa mainitun esimerkin mukaan esimerkiksi freelance-toimittajat voivat neuvotella kollektiivisesti ja sopia toimeksiantajayrityksen kanssa sen maksamien tekijänkorvausten korottamisesta. Komissio ei tällöin puutu yksinyrittäjätoimittajien ja toimeksiantajayrityksen tekemään työehtosopimukseen, koska sopimus tehdään direktiivin (EU) 2019/790 mukaisesti.

Jotta EU-lainsäätäjän tarkoitus asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen toteuttamista voidaan Suomessakin toteuttaa, on ehdottoman tarpeellista, että kollektiivinen sopiminen tekijänoikeusasioissa tekijöiden ja taiteilijoiden neuvotteluasemaan parantavana mekanismina tunnistetaan myös lain tasolla. Pelkkä maininta lain valmisteluteksteissä ei ole riittävää.

Tekijäfoorumi on tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin. Tekijäfoorumilla on 29 jäsenjärjestöä, jotka edustavat yhteensä noin 50.000 luovan alan tekijää ja taiteilijaa.